Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Neapharma bvba (hierna “Neapharma” genoemd) en de consument.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.neapharma.be, uitgebaat door Neapharma, gevestigd te Provincieweg 410, 9550 Herzele, België met BTW-nummer BE 0632.635.978 . Dit alles voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring te contacteren via de contactpagina (link)

Artikel 3 Prijzen

 1. De op de website aangegeven prijzen per goed zijn inclusief BTW, maar exclusief Verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment worden geconsulteerd in het winkelkarretje. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de consument.

Artikel 4 Levering

 1. Het risico wordt overgedragen aan de consument vanaf het ogenblik van de juridische levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de consument het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.
 2. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de consument. Neapharma is ten alle tijden gerechtigd de zaken die zich onder de consument (of derden) bevinden, maar haar in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra zij redelijkerwijze kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3. Het voorgaande laat de rechten zoals die voor Neapharma voortvloeien uit het gemene recht onverlet: met name behoudt zij ook het recht de consument, na het onder zich nemen van de zaken, tot schadevergoeding aan te spreken.
 4. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief, al geldt steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Neapharma voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in haar bezit zijn, en Neapharma betaling van de koopprijs heeft ontvangen.
 5. De goederen worden binnen België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Neapharma voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in haar bezit zijn, en Neapharma betaling van de koopprijs heeft ontvangen. Dit alles behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden (overmacht).
 6. De zaken worden buiten België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 60 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen mits alle gegevens die Neapharma voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in haar bezit zijn, en Neapharma betaling van de koopprijs heeft ontvangen. Dit alles behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden (overmacht).
 7. Indien de geplande leveringsdatum door de fout van Neapharma wordt overschreden, kan de consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits Neapharma op dat ogenblik het bestelde goed nog niet heeft verzonden. De consument zal binnen de 30 dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
 8. De consument is verplicht de gekochte goederen in ontvangst te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking worden gesteld. Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de consument, behoudt Neapharma zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten onder deze overeenkomst en de wet. Neapharma zal de consument schriftelijk of via e-mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.
 9. Eventuele retourzending aan Neapharma moet steeds franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden is Neapharma gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de consument. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden door middel van één van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen die buiten België worden gedaan kunnen alleen worden voldaan door vooruitbetaling via betaal- of kredietkaart.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 3. Indien de consument op de vervaldag niet aan de betaling heeft voldaan, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend volgens de wettelijke interestvoet
 4. Bedragen die 30 werkdagen na het versturen van een ingebrekestelling onbetaald zijn gebleven, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20 percent, met een minimum van 5 euro.

 

 1. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Overeenkomstig de richtlijn consumentenrechten (RL 2011/83) en artikel VI.53.4° WER beschikt de consument niet over een herroepingsrecht van 14 dagen, daar de door Neapharma aangeboden goederen een beperkte houdbaarheid hebben.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Neapharma is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans).
 2. Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven of via elektronische weg (per e-mail) aan Neapharma worden gemeld binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van de goederen, bij gebreke daarvan vervallen vorderingen van de consument terzake jegens Neapharma. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van Neapharma beperkt zijn tot herstelling of omruiling van de geleverde goederen.
 3. De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van Neapharma is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.
 4. Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Neapharma uit voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade.

Artikel 8 Overmacht

 1. Neapharma is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit zijn situaties als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld die het Neapharma erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren . Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Neapharma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Neapharma niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van ons valt.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. Neapharma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst v ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is Neapharma bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Neapharma op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Neapharma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Neapharma behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 2. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het vredegerecht te Gent of de rechtbank van koophandel te Gent, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.